40. มูลค่าและความเสียหายจากภัยแล้ง

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าและความเสียหายจากภัยแล้ง”

ความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจังหวัดที่ได้รับความเสียหาย 26 จังหวัด ราษฎรประสบภัย 1,114,325 ราย 2,211,922 ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 18,699,797 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 796,678,316 บาท เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีมูลค่าความเสียหาย 73,481,373 บาท เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มูลค่าความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2563ก)

สถิติความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: * พ.ศ. 2561 ไม่มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2563ก)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล